БИОМИМИКРИЯ

Биомимикрията е концепция или дори наука вече широко позната по света, като основно иновациите идват от САЩ, с все по-широко разпространение и в Европа.

Думата произлиза от гръцките bios (означаваща живот) и mimesis (означаваща да имитирам). Биомимикрията изследва мястото на всяко живо същество в сложната мрежа от взаимовръзки и условия, които представляват животът.
Всеки организъм притежава определени свойства, благодарение на които той живее в обкръжаващата го среда. Тези свойства често се обуславят от неговата форма, структурата й и функциите, които притежава. Освен това, голямата част от живите същества живеят колективно. Макар и да са толкова различни те съвършенно споделят една Земя, на която имат привилегията да живеят, както съзнателно или индиректно често си помагат едни на други.

Природата е съвършено проектирана, вече 3,8 милиарда години.

Биомимикрията изследва този природен дизайн и търси приложенията му в социалната и икономическа среда на нашия живот. Днес много водещи корпорации се обръщат към екипите биолози и проектанти, специалистите развиващи тази нова наука за намирането на търсените от тях решения.

Смело можем да кажем, че бъдещето с ограничени ресурси, ще търси решения в природния свят. Колкото по-рано и смело погледнем в тази посока, толкова по-подготвени ще сме за него!


llp_bg
Проект "Поуки от природата" се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Тази уеб-страница отразява само и единствено мнението на авторите
и Европейската Комисия по никакъв начин не може да бъде отговорна за информацията, съдържана в него.
Поуки от природата © 2012