Циклична икономика

Цикличната икономика е тази, където отпадъците са равни на храна. При цикличната икономика, техническите и биологични вещества биват циркулирани обратно в системата, като ресурс за следващ продукт или процес. Използват се повече възобновяеми енергийни ресурси, и по-малко изкопаеми, като съвсем малък процент остава ненужен след употреба.Изображението на Ричард Крукс, по оригинална идея на У. Макдона и М. Браунгарт

На диаграмите по-долу са сравнени две системи за производство на храна: линейна и циклична

Линейна икономика:Циклична икономика:llp_bg
Проект "Поуки от природата" се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Тази уеб-страница отразява само и единствено мнението на авторите
и Европейската Комисия по никакъв начин не може да бъде отговорна за информацията, съдържана в него.
Поуки от природата © 2012